MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Vores værdier:

Vægt på børneperspektivet

Vi skal huske at se problemstillingen fra barnets side

Eleverne skal lære at samarbejde og acceptere andre holdninger og følelser end deres egne

Kommunikationen mellem de voksne indbyrdes, eleverne indbyrdes og mellem voksne og elever skal bære præg af gensidig respekt.

Fokus på undervisningsdifferentiering

Alle elever skal føle; at de bliver fagligt udfordrede

Valsgaard Skole skal fostre åbne, engagerede, nysgerrige og kritiske unge

I undervisningen medtænkes den sproglige og musiske udvikling, udeliv, den motoriske udvikling, fantasi og kreativitet, engagement og fordybelse.

Undervisningen skal give eleverne omverdensbevisthed og mellemmenneskelig forståelse.

Eleverne skal lære at værne om naturen og bibringes bevidsthed om forbrug samt forståelse for, at mennesker og miljø er afhængige af hinanden.

Skolen skal have gode legemiljøer.

Igennem dygtig og kompetent ledelse vil vi skabe og drive en skole, der giver elever, forældre og lærere en følelse af sammenhold og gensidig respekt

Skolens ledelsesprincipper ansporer til en stor grad af ejerskab i arbejdet.

Der skal være åbenhed og tillid i samarbejdet mellem alle aktører. Skolen skal være et sted hvor godt miljø og god trivsel er i fokus.

 

Værdierne i praksis:

Vægt på børneperspektivet

Eleverne: Fortælle hvordan de oplever situationen

Lærerne: Huske at spørge ind til hvordan børnene oplever situationen

Pædagogerne: Huske at spørge ind til hvordan børnene oplever situationen

Ledelsen: I den daglige dialog skal ledelsen sikre, at personalet har fokus på børneperspektivet.

Forældrene: Forældre skal iagttage, at der er forskellige synsvinkler i forhold til børneperspektivet.

Andre (fx særlige ressourcepersoner som vagt/pedel, rengøringsassistenter, sekretær): I sin omgang med eleverne skal skolens øvrige personale være opmærksomt på børneperspektivet.

Eleverne skal lære at samarbejde og acceptere andre holdninger og følelser end deres egne

Eleverne: Skal anvende et ordentligt sprog overfor hinanden såvel som overfor lærere, pædagoger og øvrigt personale.

Lærerne: skal sikre, at eleverne bliver bragt i situationer, hvor de skal samarbejde.

Pædagogerne: skal sikre, at eleverne bliver bragt i situationer hvor de skal samarbejde.

Ledelsen: Det er ledelsens ansvar, at både personale og elever taler ordentligt med hinanden.

Forældrene: Det er forældrenes ansvar at børnene taler ordentligt.

Andre (fx særlige ressourcepersoner som vagt/pedel, rengøringsassistenter, sekretær): I sin omgang med eleverne skal skolens øvrige personale være opmærksomt på at tale ordentligt

Fokus på undervisningsdifferentiering

Eleverne: Skal reflektere over egen læring - f.eks. i læringsplatformen "Min Uddannelse" eller logbøger.

Lærerne: Skal give eleverne mulighed for at nå det fælles mål ad forskellige veje - eksempelvis via formulering af klare læringsmål, undervisningsdifferentiering og læringsstile.

Pædagogerne: I LPS-timerne skal pædagogerne bidrage til den rette læringsform overfor den individuelle elev.

Ledelsen: Det er ledelsens ansvar at følge op på lærernes og pædagogernes arbejde ifm. undervisningsdifferentiering. Ledelsen skal sikre, at der er afsat midler til kurser og uddannelse - eksempelvis PD.

Forældrene: skal snakke med børnene om hvordan det går med læringen og i samarbejde med skolen finde den rette læringsform.

Valsgaard Skole skal fostre åbne, engagerede, nysgerrige og kritiske unge

Eleverne: være positiv overfor lærerens oplæg og arbejdsmetode, for derigennem at kunne få flere muligheder for selv at vælge arbejdsmetoder og forholde sig kritisk til indholdet. I forhold til miljøet, så er eleverne en aktiv part i at holde skolen ren. De er med til på skolens område at samle affald - eget såvel som andres på skolens udearealer. Eleverne er med til at affaldssortere. De skal være opmærksomme på at være "forbrugsbevidste" og ikke fråse med materialer. I forhold til elevernes velbefindende og læringsparathed, så skal de være udendørs i frikvartererne.

Lærerne: De skal tilbyde et åbent og tillidsfuldt læringsrum, hvor elevernes synspunkter skal tages alvorligt. De skal tilbyde forskellige arbejdsmetoder i alle fag. Lærerne skal holde sig opdateret både lokalt, nationalt og internationalt og viderebringe relevant information til eleverne. I forhold til legemiljøer skal lærerne huske på, at der findes "leg og læring", og derfor skal eleverne en gang imellem tilbydes fri leg i timerne.

Pædagogerne: De skal sørge for at børnene kan komme ud at lege og udfordre børnene på samarbejde og kreativitet igennem leg. Side 5 af 15 Ledelsen: Skabe optimale forhold og indgå aktivt i diskussionen omkring emnet - for eksempel på afdelingsmøder - for at lærere og pædagoger kan imødekomme kravene. De skal sørge for at de nødvendige ressourcer er til stede til vedligeholdelse og udsmykning af skolen.

Forældrene: De skal være det gode eksempel.

Andre (fx særlige ressourcepersoner som vagt/pedel, rengøringsassistenter, sekretær): De fysiske omstændigheder for at alle kan efterleve ønsker og krav skal være i orden - det være sig i form af skraldespande, rengøringsartikler. Arbejdsmiljørepræsentanten har ansvaret for at finde og påpege mangler.

Igennem dygtigt og kompetent ledelse vil vi skabe og drive en skole, der giver elever, forældre og lærere en følelse af sammenhold og gensidig respekt

Eleverne: Deltage aktivt i undervisningen og udvise åbenhed overfor øvrige elever og lærere. Elevrådet skal påtage sig medansvaret for aftalte indsats- /arbejdsområder. Elevrådet skal varetage en udfarende rolle i forhold til at igangsætte diskussioner og beslutninger vedrørende elevernes forhold.

Lærerne: Lærerne skal invitere ledelsen med i diskussionerne og lærerne skal aktivt arbejde for at dyrke åbenhed og tillid mellem alle aktører.

Pædagogerne: Indgå i et åbent, imødekommende og positivt samarbejde, der giver et godt miljø og god trivsel Ledelsen: Ledelsen skal være opdateret - og gerne være på forkant med udviklingen. De skal i videst mulige omfang være åben, ærlig og kommunikativ i relation til skolens forhold.

Forældrene: De skal støtte op om skolens arbejde og støtte klassearrangementer.

Andre (fx særlige ressourcepersoner som vagt/pedel, rengøringsassistenter, sekretær): Alle øvrige aktører skal påpege problemfelter og aktivt bidrage til løsning af disse.